Fastigheten

Allmänt om fastigheten

Huset byggdes 1935–36. Arkitekt var Edvin Engström, byggherre Johan Eriksson. Huset har 19 lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätt. Lägenheterna är 1- och 2-rummare på mellan 31 och 43 kvadratmeter.

Bottenvåningen är uthyrd till ett café, en mataffär och en fasadentreprenör. I källaren finns förråd, tvättstuga, föreningslokal och en verkstad som medlemmarna kan utnyttja.

På bakgården finns sophus samt en trädgård med utemöbler.

Fastigheten är belägen i korsningen Kalmgatan–Olaus Magnus väg i Hammarbyhöjden, Stockholm. Gatuadresser är Kalmgatan 2–6 och Olaus Magnus väg 17A-C.

Länk till karta

Kalmgatan fick sitt namn 1932 och är uppkallad efter Carl von Linnés lärjunge Pehr Kalm (1716-1779). Även många andra gator i Hammarbyhöjden är uppkallade efter lärjungar till Linné. (Källa: Stockholms gatunamn)

Gården


K-märkning

Vårt hus är K-märkt. Så här skriver Stockholms stadsmuseum i ett brev den 28 september 2009 (dnr 106-43/5642-2007):

Er fastighet Biet 3 i Hammarbyhöjden har ett betydande värde som motsvaras av den näst högsta klassen, grönt. Detta innebär att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.Kulturhistorisk motivering och karaktärisering av Biet 3:
Byggnaden ingår i en mindre centrumanläggning vid Olaus Magnus väg och är med sina butikslokaler i bottenvåningen ett viktigt inslag i gatubilden. Byggnaden bevarar i huvudsak sin ursprungliga arkitektur. Förändringarna i butikslokalerna och utbytta balkongfronter överensstämmer inte med den ursprungliga utformningen.Fastigheten ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan, detta innebär att särskild hänsyn ska tas till såväl helhetsmiljön som de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värde. I och med att byggnaden är grönklassad kan 3 kap. 12 § i plan- och bygglagen tillämpas, dvs. byggnadens kulturhistoriska värde får inte förvanskas genom ombyggnad eller andra förändringar.Tänk på att alla yttre förändringar kräver bygglov och för väsentliga inre förändringar ska en bygganmälan göras.

K-märkningFastigheten Biet 3 markerad med X.Ytterligare information om detta finns här: