OVK-Besiktning 15 december kl 9-12 

Hej!

Det är nu dags för OVK-besiktning i fastigheten och det innebär att alla lägenheter måste vara tillgängliga för besiktning. Det går väldigt fort och om det är eventuella fel på ventilationsdonen i er lägenhet kommer de att justeras under besiktningen. Ifall man inte är hemma och inte kan ordna så att någon öppnar går det bra att lämna nyckel till Rachid som kommer gå med under besiktningen. Se till att märka nyckeln med ert lägenhetsnummer (nr 5 – nr 24). Ert lägenhetsnummer står ovanför ytterdörren i trapphuset.

OVK är en lagstadgad obligatorisk besiktning som ska göras regelbundet för att se till att fastighetens ventilationssystem mår bra och ifall eventuella åtgärder krävs.

Om man inte är hemma och inte lämnar nyckel kommer man att debiteras för återbesök av besiktningsmannen.

Nyckel kan lämnas i Nekroufs brevlåda högst upp i Kalmgatan 4 senast kvällen innan, dvs 14/12 december. Nyckeln återlämnas direkt efter besiktningen.

Behöver man komma i kontakt med oss går det bra att mejla info@biet3.se

Besiktningsmannen Ilmo Kekkinen nås på 0707865804

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Är du intresserad av att hyra butiken på Olaus Magnus väg 17?

Vår nuvarande hyresgäst önskar flytta och letar efter ny aktör att överlåta till.

Alla frågor gällande butiken ska gå direkt till hyresgästen och för att ansökan ska vara aktuell ska ert bolag ha funnits i ca 5 år, ha god ekonomi, inga betalningsanmärkningar och ha erfarenhet av att driva dagvaruhandel. Helst ska ni redan driva en butik idag.

Inga restauranger eller dylikt är aktuella utan kontraktet avser dagvaruhandel av livsmedel och postverksamhet.

Vid intresse kontakta:

Lana Sarolli, Angels Matkompaniet AB

0709737272

Lana.sarolli@yahoo.com

0709737272

Extra stämma 2021

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Datum: torsdagen den 28 oktober

Tid:        18:00

Plats:     Föreningslokalen, Kalmgatan 2 (källaren)

DAGORDNING

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande på stämman

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Fastställande av dagordning

6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

7. Fråga om kallelse behörigen skett

8. Uppdaterade stadgar alternativt val av ny ordförande

9. Stämman avslutas

Ärende som ska behandlas: Extrastämman är kallad för att Biet 3 måste välja in ny ordförande då nuvarande ska flytta.

Nuvarande ordförande kan sitta kvar om inget intresse finns att ta över men då krävs att stadgarna uppdateras för att tillåta extern ledamot.

Stadgarna finns att läsa i sin helhet på föreningens hemsida.

Föreslagen ändring i stadgarna är följande:

STYRELSE §23

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och ingen eller högst tre suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie stämma till nästa ordinarie stämma hållits

För ordförandeposten tillåts extern ledamot som inte är medlem.

Välkomna!

Årstämma 2021

Årsstämman för Brf Biet 3 hölls igår den 20:e maj där föregående verksamhetsår gick igenom och planerna för nästkommande.

Vi tackar medlemmarna för visat intresse och medverkande och hoppas på ännu ett positivt år med förbättringar för alla medlemmar!

Bifogat nedan hittar ni årsredovisningen för år 2020. Protokoll från stämman läggs inom kort upp.

Mvh Styrelsen

Ny hyresgäst i butikslokalen

Angels Matkompaniet har sedan början på oktober tillträtt som ny hyresgäst i gamla Tempo butiken. En rejäl uppfräschning och renovering av butiken har påbörjats och de räknar med att öppna butiken igen den 1 december. Skyltning, klotter och plank byts ut/tas bort i samband med renoveringen.

Postutlämning fortsätter som vanligt under renoveringen men i hörnlokalen närmast Kalmgatan 2.

Hyresgästen har klara instruktioner gällande arbetstider och störningar och har hittils skött sig väldigt bra. Vi ber er kontakta styrelsen om ni har synpunkter.

Vi hälsar Angels välkomna och lycka till!

Gruppavtal för bredband from 1 oktober 2020

Hej,

Styrelsen kan gladeligen nu meddela att gruppavtal är nu tecknat med tjänsteleverantören A3 för bredband 500/100 Mbit som går igång 1 oktober.

Detta innebär att internet nu kommer att ingå i månadsavgiften för Brf Biet 3:s medlemmar. Om ni i dagsläget har någon annan tjänsteleverantör än A3 behöver ni säga upp ert bredbandsavtal.

Om du fortfarande har uppsägningstid kvar på ditt bredbandsavtal mejla styrelsen det datum ditt avtal går ut.

För mer information hänvisar vi till Ip-only eller A3.

Mvh styrelsen.

Årsstämma 2020

Då var det dags för årets föreningsstämma.

Den kommer att äga rum tisdagen den 30 juni klockan 18.00 i källarlokalen i port 2. Om vi riskerar trång i lokalen och vädret tillåter kommer stämman hållas i innergården.

På grund av rådande omständigheter håller vi avstånd på stämman och stannar hemma om man är sjuk. Det går bra att skicka ombud.

Varmt välkomna!

Återbesök av ventilationskontroll

Vi behöver få tillgång till några lägenheter i föreningen för ett återbesök av ventilationskontroll. Detta på grund av att vi inte fått tillgång till dessa lägenheter vid tidigare kontroll alternativt att ventilationen då var bristfällig.

Denna kontroll kommer att ske den 4 oktober. Berörda lägenheter har fått mer information utskickat i brevlådan.