OVK-Besiktning 15 december kl 9-12 

Hej!

Det är nu dags för OVK-besiktning i fastigheten och det innebär att alla lägenheter måste vara tillgängliga för besiktning. Det går väldigt fort och om det är eventuella fel på ventilationsdonen i er lägenhet kommer de att justeras under besiktningen. Ifall man inte är hemma och inte kan ordna så att någon öppnar går det bra att lämna nyckel till Rachid som kommer gå med under besiktningen. Se till att märka nyckeln med ert lägenhetsnummer (nr 5 – nr 24). Ert lägenhetsnummer står ovanför ytterdörren i trapphuset.

OVK är en lagstadgad obligatorisk besiktning som ska göras regelbundet för att se till att fastighetens ventilationssystem mår bra och ifall eventuella åtgärder krävs.

Om man inte är hemma och inte lämnar nyckel kommer man att debiteras för återbesök av besiktningsmannen.

Nyckel kan lämnas i Nekroufs brevlåda högst upp i Kalmgatan 4 senast kvällen innan, dvs 14/12 december. Nyckeln återlämnas direkt efter besiktningen.

Behöver man komma i kontakt med oss går det bra att mejla info@biet3.se

Besiktningsmannen Ilmo Kekkinen nås på 0707865804

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Extra stämma 2021

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Datum: torsdagen den 28 oktober

Tid:        18:00

Plats:     Föreningslokalen, Kalmgatan 2 (källaren)

DAGORDNING

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande på stämman

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Fastställande av dagordning

6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

7. Fråga om kallelse behörigen skett

8. Uppdaterade stadgar alternativt val av ny ordförande

9. Stämman avslutas

Ärende som ska behandlas: Extrastämman är kallad för att Biet 3 måste välja in ny ordförande då nuvarande ska flytta.

Nuvarande ordförande kan sitta kvar om inget intresse finns att ta över men då krävs att stadgarna uppdateras för att tillåta extern ledamot.

Stadgarna finns att läsa i sin helhet på föreningens hemsida.

Föreslagen ändring i stadgarna är följande:

STYRELSE §23

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och ingen eller högst tre suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie stämma till nästa ordinarie stämma hållits

För ordförandeposten tillåts extern ledamot som inte är medlem.

Välkomna!

Årstämma 2021

Årsstämman för Brf Biet 3 hölls igår den 20:e maj där föregående verksamhetsår gick igenom och planerna för nästkommande.

Vi tackar medlemmarna för visat intresse och medverkande och hoppas på ännu ett positivt år med förbättringar för alla medlemmar!

Bifogat nedan hittar ni årsredovisningen för år 2020. Protokoll från stämman läggs inom kort upp.

Mvh Styrelsen

Årsstämma 2020

Då var det dags för årets föreningsstämma.

Den kommer att äga rum tisdagen den 30 juni klockan 18.00 i källarlokalen i port 2. Om vi riskerar trång i lokalen och vädret tillåter kommer stämman hållas i innergården.

På grund av rådande omständigheter håller vi avstånd på stämman och stannar hemma om man är sjuk. Det går bra att skicka ombud.

Varmt välkomna!

Återbesök av ventilationskontroll

Vi behöver få tillgång till några lägenheter i föreningen för ett återbesök av ventilationskontroll. Detta på grund av att vi inte fått tillgång till dessa lägenheter vid tidigare kontroll alternativt att ventilationen då var bristfällig.

Denna kontroll kommer att ske den 4 oktober. Berörda lägenheter har fått mer information utskickat i brevlådan.

Årsstämma 2018

I Maj hade förening den årliga stämman. Ni som missade detta kan läsa om vad som sades på mötet under fliken ”Föreningen” och sedan ”Årsredovisningar” & ”Stämmoprotokoll”.

Hoppas att vi ses på nästa stämma!