Extra stämma 2021

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Datum: torsdagen den 28 oktober

Tid:        18:00

Plats:     Föreningslokalen, Kalmgatan 2 (källaren)

DAGORDNING

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande på stämman

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Fastställande av dagordning

6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

7. Fråga om kallelse behörigen skett

8. Uppdaterade stadgar alternativt val av ny ordförande

9. Stämman avslutas

Ärende som ska behandlas: Extrastämman är kallad för att Biet 3 måste välja in ny ordförande då nuvarande ska flytta.

Nuvarande ordförande kan sitta kvar om inget intresse finns att ta över men då krävs att stadgarna uppdateras för att tillåta extern ledamot.

Stadgarna finns att läsa i sin helhet på föreningens hemsida.

Föreslagen ändring i stadgarna är följande:

STYRELSE §23

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och ingen eller högst tre suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie stämma till nästa ordinarie stämma hållits

För ordförandeposten tillåts extern ledamot som inte är medlem.

Välkomna!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *