Föreningsstämma 2013

Alla medlemmar är välkomna på föreningsstämma tisdagen den 23 april kl. 19:00 i föreningslokalen i källaren, Kalmgatan 2.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Inkomna motioner
18. Övrigt
18a. Gemensam städdag
19. Stämman avslutas

Motioner
Motioner ska skickas till [email protected] eller läggas i föreningens postlåda, Kalmgatan 2, senast den 9 april.

Lättare förtäring kommer att erbjudas.

Fullmakt
Om man inte själv kan gå på stämman har man möjlighet att låta någon annan utöva ens rösträtt. Man måste då fylla i en fullmakt.

Blankett: Fullmakt 2013

Frågor?
Frågor kan ställas till föreningens ordförande Jesper Svensson, tel 0708-15 49 52, eller till våra förvaltare, se Förvaltare. Det går förstås även bra att kontakta någon av de övriga styrelseledamöterna, se Styrelse.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *